Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

Държавен план - прием в V клас

Извлечение от Наредба № 10/ 01.09.20216 г. - за организацията на дейностите в училищното образование.

Държавен план-прием в V клас 

Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН: 

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, или 

2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки.

 (2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) За места, определени с държавния план-прием в V клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на IV клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Състезанията и/или олимпиадата по ал. 1 се определят от педагогическия съвет и се оповестяват на интернет страница на училището до 10 дни след утвърждаването на графиците за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната година. 

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Състезанията по ал. 1, в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение. (5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2021 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) 


Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) 

(1) Дейностите по приема на ученици в V клас се организират от началника на регионалното управление на образованието. 

(2) Министърът на образованието и науката преди началото на учебната година със заповед определя графика на дейностите по приемане на ученици.

 (3) Министърът на образованието и науката в срок до 31 март със заповед определя организацията на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием в V клас. 


Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Учениците се класират въз основа на: 

1. резултата от националното външно оценяване по математика; 

2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 73, ал. 2 - оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; 

3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) резултатите от най-малко: 

а) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, определени по реда на чл. 73, 

г.) две състезания в областта на математиката и/или на природните науки, определени по реда на чл. 73.


Чл. 74а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) 

(1) За участие в класирането в държавния план-прием в V клас учениците подават до началника на регионалното управление на образованието следните документи:

 1. заявление за участие в първи и във втори етап на класиране по образец (приложение № 3) с подредени желания; 

2. служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - за учениците от училищата на чужди държави по чл. 73, ал. 2; 3. копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадите - само за ученици от друга област. 

(2) Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от едно училище и една област. 

(3) Заявлението и документите по ал. 1 се подават: 

1. по електронен път чрез електронна платформа;

 2. в училище, в което се осъществява държавен план-прием в V клас. 

(4) В случаите по ал. 3, т. 2 длъжностни лица, определени от началника на РУО, въвеждат данните от заявлението и документите в електронната платформа и разпечатват заявлението за подписване от родителите. 

(5) В заявлението учениците подреждат по желание училищата по чл. 38, ал. 3 от ЗПУО за съответната област.

 (6) За едно желание се смята кандидатстването за всяко заявено училище. 


Чл. 74б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) 

(1) Класирането се извършва централизирано на областно ниво в два етапа от комисията по чл. 73а, ал. 4, т. 1. 

(2) Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране. 

(3) След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си. 


Чл. 74в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) 

(1) Първият етап на класиране включва следните дейности: 

1. разпределение на учениците по училища според бала и желанията им;

 2. обявяване на резултатите от първи етап на класиране; 

3. записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране по образец (приложение № 3). 

(2) Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. 

(3) Приемащите училища съхраняват заявленията за участие във втори етап на класиране, както и списъците със записаните ученици и със свободните места. 

(4) Първият етап на класиране приключва с обявяване от началника на регионалното управление на образованието на свободните места за втори етап на класиране. 


Чл. 74г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) 

(1) Във втори етап на класиране участват ученици, които: 

1. не са класирани в нито едно училище в областта; 

2. са класирани по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление по чл. 74в, ал. 1, т. 3.

 (2) За участие във втория етап на класиране учениците подават заявление по чл. 74в, ал. 1, т. 3 до началника на регионалното управление на образованието, в което подреждат желанията си за обявените свободни места.

(3) Във втория етап на класиране може да участват и ученици, които не са кандидатствали до момента. (4) Резултатите от втория етап на класиране се обявяват от началника на регионалното управление на образованието. 

(5) Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. 

(6) Приемащите училища съхраняват списъците със записаните ученици и със свободните места. 

(7) Вторият етап на класиране приключва с обявяване от началника на регионалното управление на образованието на свободните места.


 Чл. 74д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) За свободни се смятат местата на: 

1. които няма класирани ученици; 

2. класирани, но незаписали се в срок ученици; 

3. записали се и след това изтеглили документите си ученици. 


Чл. 75. (1) Педагогическият съвет определя методиката за извършване на класирането и може да определи различна тежест на резултатите от състезанията и/или олимпиадата по чл. 73.

 (2) Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием, те се подреждат по критерии, определени с решение на педагогическия съвет на училището. 

(3) Критериите по ал. 2 осигуряват приемане на учениците в рамките на утвърдения държавен план-прием. 

(4) Решенията по ал. 1 и 2 се представят на началника на РУО и се обявяват в училището и в РУО в срок до 15 януари. 


Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Приемането на ученици на свободни места след втори етап на класиране или, ако са подадени заявления за явяване на изпит на допълнително определена дата - след приема на учениците при условията и по реда на раздел VІа, се организира от училището, за което директорът определя комисия за класирането им според резултатите на учениците и определената методика по низходящ ред. 


Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) За записване в съответната профилирана гимназия приетите ученици подават заявление до директора на училището, оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование за справка.

 (2) Над утвърдения държавен план-прием се приемат: 

1. близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането; 

2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 73. 


Чл. 78. (1) До 15 юли директорът на профилираната гимназия уведомява началника на регионалното управление на образованието за броя на записаните ученици по паралелки в V клас. 

(2) Ако записаните ученици са под норматива за минимален брой, паралелката се закрива от началника на регионалното управление на образованието и учениците продължават образованието си в друго училище. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава до 30 юли реализирания държавен прием за V клас в профилираните гимназии с профил "Математически" или "Природни науки".