Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС

В приложеният файл е пълната информация за приема след основно образование в VIII клас - за учебната 2024/ 2025 година, а именно:

1. За графика на дейностите

2. За приема на ученици със специални потребности

3. За приема на ученици с хронични заболявания, с физически увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

4. За утвърдения държавен - план прием за СУ "Стоян Заимов" - град Плевен