Правила за прием VIII клас

За учебната  2021/2022 година

СУ „Стоян Заимов“ приема ученици в VIII клас в следните паралелки:

  • профил “Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети: Информатика, Информационни технологии

Балообразуване: удвоената оценка от НВО по математика, удвоената оценка от НВО по български език, оценката от свидетелството за завършено основно образование по чужд език и информационни технологии.

  • профил “Природни науки” с разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Балообразуване: утроената оценка от НВО по български език, оценката от НВО по математика, оценката от свидетелството за завършено основно образование по биология и здравно образование, и по химия и опазване на околната среда.

На учениците от VIII клас е предоставена възможност за допълнително обучение по хореография. Училището разполага с  напълно обновени кабинети по природни науки, компютърни кабинети, конферентна зала, ученически стол за хранене,  възможност за работа на групи по интереси и извънкласни мероприятия.

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

27 – 28 май 2021 г.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите

до 07 юни 2021 г.

3

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика

 

 

 

16 юни 2021 г.

 

18 юни 2021 г.

4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт

 

 

21 юни 2021 г.

 

22 юни 2021 г.

23 – 24  юни 2021 г.

.

5

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 25  юни 2021 г.

6

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 01 юли 2021 г.

7

Подаване на документи за участие в приема на ученици по наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

05 – 07 юли 2021 г.

8

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2021 г.

9

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2021 г.

10

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2021 г.

11

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2021 г.

12

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2021 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2021 г.

14

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2021 г.

15

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2021 г.

16

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.

17

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора на училището

до 10 септември 2021 г. вкл.

18

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2021 г. вкл.

 

©2022 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search