Правила за прием V клас

 

За учебната  2021 / 2022 година

СУ „Стоян Заимов“-Плевен приема ученици  в V  клас в четири паралелки с разширено изучаване на:

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Английски език;
 • Втори чужд език

Възможност за допълнително обучение по хореография, занимания по интереси, целодневна организация на учебния ден.

Приемът в V клас в СУ „Стоян Заимов“ – град Плевен, се осъществява за ученици, завършващи IV клас през учебната 2020 / 2021 година в СУ „Стоян Заимов“ – Плевен и за ученици,  завършващи IV клас през учебната 2020 / 2021 година други училища.

График на дейностите

Дейност

Срок

Учениците, завършващи IV клас в СУ „Стоян Заимов“-Плевен, подават документи за записване в V  клас на първи етап на класиране

01.07.2021 -  02.07.2021

Обявяване на  свободните места в V клас за учебната 2020 / 2021 г.

05.07.2021

Подаване на документи за участие във втори етап на  класиране от ученици на други училища

05.07.2021 -  06.07.2021

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап и записване на приетите ученици

07.07.2021

Обявяване на списъците със записаните ученици на втори етап и свободните места

08.07.2021

Подаване на документи и записване при наличие на свободни места след втори етап

до 14.09.2021

(5) Когато желаещите ученици за една паралелка са повече от местата, обявени в училищния план-прием, кандидатите се подреждат по низходящ ред на бала.

(6) Балът се формира като сбор от оценките на национално външно оценяване по  български език и литература, и  математика.

В случай, че кандидатите от други училища са повече от свободните места, се прилагат следните критерии:

 1. живеещи в близост до училището;
 2. наличие на други деца в семейството, които учат в училището.

Необходими документи за периода 01.07.2021 -  02.07.2021

 1. заявление за записване (Приложение № 13);
 2. удостоверение за завършен начален етап (оригинал);
 3. заявление за избираеми часове, които ще се изучават в V клас - (Приложение № 14);
 4. заявление за факултативни часове, които ще се изучават в V клас - (Приложение № 15);
 5. заявление за избор на спортни дейности - (Приложение № 16);

Необходими документи за периода 05.07.2021 -  06.07.2021

 1. заявление за участие в класиране (Приложение № 17);
 2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие.

Необходими документи за 07.07.2021

 1. заявление за записване (Приложение № 13);
 2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал;
 3. удостоверението за раждане (за сверяване);
 4. заявление за избираеми часове, които ще се изучават в V клас (Приложение № 14);
 5. заявление за факултативни часове, които ще се изучават в V клас (Приложение №15);
 6. заявление за избор на спортни дейности (Приложение № 16);
©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search