Правила за прием V клас

За учебната 2020 / 2021 година

СУ „Стоян Заимов“-Плевен приема ученици в V клас в четири паралелки с разширено изучаване на:

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Английски език;

Възможност за допълнително обучение по баскетбол, хореография, клуб „Млади астрономи“, клуб „Пея и танцувам“.

Приемът в V клас в СУ „Стоян Заимов“ – град Плевен, се осъществява за ученици, завършващи IV клас през учебната 2019 / 2020 година в СУ „Стоян Заимов“ – Плевен и за ученици, завършващи IV клас през учебната 2019 / 2020 година други училища.

График на дейностите

Дейност

Срок

Учениците, завършващи IV клас в СУ „Стоян Заимов“-Плевен, подават документи за записване в V клас на първи етап на класиране

22.06.2020 -   26.06.2020

Обявяване на свободните места в V клас за учебната 2020 / 2021 г.

30.06.2020

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране от ученици на други училища

01.07.2020 -   03.07.2020

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап

06.07.2020

Записване на приетите ученици

07.07.2020 - 08.07.2020

Обявяване на списъците със записаните ученици на втори етап и свободните места

09.07.2020

Подаване на документи и записване при наличие на свободни места след втори етап

до 14.09.2020

 

(5) Когато желаещите ученици за една паралелка са повече от местата, обявени в училищния план-прием, кандидатите се подреждат по низходящ ред на бала.

(6) Балът се формира като сбор от резултатите от НВО по български език и литература, и математика от удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

 

В случай, че кандидатите от други училища са повече от свободните места, се прилагат следните критерии:

 1. живеещи в близост до училището;
 2. наличие на други деца в семейството, които учат в училището.

 

Необходими документи за периода 22.06.2020 - 26.06.2020

 1. заявление за записване (Приложение № 13);
 2. удостоверение за завършен начален етап (оригинал);
 3. заявление за избираеми часове, които ще се изучават в V клас - (Приложение № 14);
 4. заявление за факултативни часове, които ще се изучават в V клас - (Приложение № 15);
 5. заявление за избор на спортни дейности - (Приложение № 16);

 

Необходими документи за периода 01.07.2020 - 03.07.2020

 1. заявление за участие в класиране (Приложение № 17);
 2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие.

 

Необходими документи за периода 07.07.2020 - 08.07.2020

 1. заявление за записване (Приложение № 13);
 2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал;
 3. удостоверението за раждане (за сверяване);
 4. заявление за избираеми часове, които ще се изучават в V клас (Приложение № 14);
 5. заявление за факултативни часове, които ще се изучават в V клас (Приложение №15);
 6. заявление за избор на спортни дейности (Приложение № 16);

 

 

©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search