Критерии за прием на ученици в I клас на общинските училища

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД  ПЛЕВЕН И ГРАД СЛАВЯНОВО за 2021/2022 учебна година

 

Критерии

Необходими документи

1.

Деца, родители/настойници или приемни родители с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, над 3 години преди подаване на заявлението.

Деца, чиито братя или сестри до 12 годишна възраст са ученици в същото училище /независимо от постоянния/настоящ адрес/ - 80 т.

 

Удостоверение за промени на постоянен/настоящ адрес, от общинска администрация, издадено преди датата на подаване на заявлението, на детето или родителя/настойника

Удостоверява се с документ от училището

2.

Деца, родители/настойници или приемни родители с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, от 1 до 3 години преди подаване на заявлението - 70 т.

Удостоверение за промени на постоянен/настоящ адрес, от общинска администрация, издадено преди датата на подаване на заявлението, на детето или родителя/настойника

3.

Деца, родители/настойници или приемни родители с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, до 1 година преди подаване на заявлението – 60т.

Удостоверение за промени на постоянен/настоящ адрес, от общинска администрация, издадено преди датата на подаване на заявлението, на детето или родителя/настойника

4.

Деца, родители/настойници или приемни родители с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището,  преди подаване на заявлението – 50т.

Удостоверение за промени на постоянен/настоящ адрес, от общинска администрация, издадено преди датата на подаване на заявлението, на детето или родителя/настойника

5.

Дете сирак/полусирак – 20т.

Копие от Акт за смърт на починалия родител - □

6.

Дете с трайни увреждания над 50% – 20т.

Копие от Експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК

7.

Деца, които имат братя или сестри, над 12 годишна възраст, обучаващи се в същото училище, през настоящата учебна година – 20т.

Удостоверява се с документ от училището

8.

Дете, завършило ПГ в същото училище – 20т.

Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

9.

Дете от семейство с повече от две деца – 20т.

Декларация от родителя/настойник, удостоверяваща обстоятелството

 

 

©2022 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search