Проекти

 

    

УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

 

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

1. Проект BG05MOP001-2.012-001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

финансиран по ОП "Наука за образование и интелигентен растеж" 2014-2020 г.

2. Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

 - Модул 1 "Подобряване на условията за експериментална работа по природни

   науки в профилираната подготовка"

 - Модул 2 "Културните институции като образователна среда"

3. Национална програма "Заедно в грижата за всеки ученик"

 - Модул 1 "Осигуряване условия за системно проследяване на личните

   постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и

   оценъчна карта"

 - Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния

   етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

4. Национална програма "Иновации в действие"

5. Национална програма "Без свободен час"

6. Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"

7. 


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ
1.    ПРОЕКТ  "Училищен плод" 
2.    ПРОЕКТ  "Училищно мляко"

©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search