История на ...
...училището
...Стоян Заимов


Седмично разписание
Начален курс
Среден курс
Горен курс
График на
консултациитеКласни
ръководители
Полезни връзки:
За матурите
МОН
Задачи от математическо
състезание "Стоян Заимов"
Правилник за
дейността на училището
Етичен кодекс
Правилник за осигуряване
на безопасни условия на обучение
Правила за действия при
получаване на злонамерен анонимен
телефонен сигнал
Правилник за пропускателния режим
Спортен
календар
Висши училища

СОУ “Стоян Заимов” – гр. Плевен е основано като първото в общината тристепенно училище през учебната 1976/77 година.В него започват обучението си общо 1330 ученици в 33 паралелки и 160 деца в четири групи ПДГ. Училището се ръководи от Димитър Иванов. Назначени са 33 учители. На 23.05.1978 година става тържественото откриване на училището, на което присъства Ана Заимова, съпруга на генерал Владимир Заимов. Младото училище постепенно създава свои традиции.Сформиран е училищен духов оркестър, ансамбъл за народни песни и танци, и първият в града средношколски хор, лауреати на V, VI и VII Републикански фестивали на художествената самодейност.

През 1989 г. СОУ “Стоян Заимов” за първи път в град Плевен, с разрешение на МОН, осъществява прием на ученици след 7 клас с профил “Биология”. По-късно се формират такива паралелки с профил “Физика” и “Математика”. От 1991г. в начален курс се откриват паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство и музика, а от 2000 година – и хореография. От 1993 година се осъществява профилирано обучение след 8 клас по дисциплините от хуманитарния цикъл / литература, история, география, биология/. За осъществяване на съвременно обучение по тези дисциплини са създадени кабинети по биология, физика, химия, география, история, български език и литература, музика и изобразително изкуство.

През 2001/2002 учебна година са разкрити профилите “Хореография” в начален и горен курс, “ Информатика” с прием след 7 клас, и “Информационни технологии” след 8 клас.От учебната 2003/2004 година профил “Информатика” се трансформира в профил “Информационни технологии”.Условие за това са оборудваните компютърни кабинети в училището. Така учениците придобиват още по-големи възможности за избор, а училището отговаря на съвременните изисквания за компютъризация и чуждоезиково обучение. Показател за резултативен учебен процес са участията и призовите места на ученици от профилираните паралелки в национален кръг на олимпиадите по биология през последните учебни години.

Учебно-възпитателният процес се осъществява от 80 квалифицирани преподаватели.
Днес в училището се обучават около 1077 ученици в 48 паралелки. От тях две паралелки от начален курс са с разширено изучаване на изобразително изкуство, една – с музика, пет – хореография. В горен курс се обучават паралелки с профилите: "Хуманитарен" и "Технологичен". Училището ни носи в себе си възрожденски дух и ентусиазъм. То е пример как в условия на динамична и противоречива обществена ситуация, съпътствана от кризисни явления и обновителни процеси, един колектив с много усилия се бори за създаване на най-благоприятни условия за съвременно обучение и възпитание.

Copyright © C&M 2008. Всички права запазени.                                                 email: CMdesign@mail.bg