Проекти

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - МОН
1.    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Осигуряване на съвременна образователна среда"
        Модул "Осигуряване на ученически шкафчета"

УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ – ОБЩИНА ПЛЕВЕН
1.    

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ
1.    ПРОЕКТ  "Училищен плод" 
2.    ПРОЕКТ  "Училищно мляко"

©2020 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search